Bài viết mới đăng
DOANH NGHIỆP LIÊN TỤC KHAI TỬ - CÁC NHÀ QUẢN LÝ CẦN LÀM GÌ?

Trong vòng 15 năm trở lại đây, đã có rất nhiều doanh nghiệp mới đươc thành lập (riêng năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới đã đạt kỷ lục là 110.000) nhưng tỷ lệ tăng trưởng lại chỉ tăng 5.1%. Bởi bên cạnh đó, cũng có hàng loạt công ty tuyên bố giải thể, phá sản.

Những sai lầm của sếp khiến nhân viên nghỉ việc

Bắt nhân viên làm việc "quá sức" , không quan tâm và khen thưởng kịp thời, hay đặt mục tiêu như thách đố sẽ khiến các lãnh đạo mất dần nhân lực Các lãnh đạo thường có xu hướng đổ lỗi cho mọi thứ khi nhắc đến việc nhân viên bỏ công ty, mà bỏ qua vấn đề then chốt là phần lớn lao động không bỏ việc, họ chỉ rời bỏ lãnh đạo mà thôi. Theo Entrepreneur, điều này có thể dễ dàng tránh được, chỉ cần các lãnh đạo nhìn nhận lại vấn đề và thay đổi phương thức ứng xử với nhân viên. Dưới đây là 9 sai lầm mà các sếp thường mắc phải khiến nhân viên nghỉ việc.

ĐỐI VỚI NHỮNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CÓ CẦN XÂY DỰNG QUY TRÌNH KHÔNG?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế nước nhà, đóng góp đến 40% GDP cả nước. Tuy nhiên, trong thời buổi hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với áp lực từ các đối thủ nước ngoài do hạn chế về năng lực cạnh tranh.

TÀI LIỆU ĐƯỢC XEM NHIỀU

Bảng Microsoft Azure

212

Trang trước Trang sau

Bảng Microsoft Azure

Lưu trữ một bảng không có nghĩa là cơ sở dữ liệu quan hệ ở đây. Azure Storage chỉ có thể lưu trữ một bảng mà không có bất kỳ khóa ngoại nào hoặc bất kỳ loại quan hệ nào khác. Các bảng này có khả năng mở rộng cao và lý tưởng để xử lý lượng lớn dữ liệu. Các bảng có thể được lưu trữ và truy vấn lượng lớn dữ liệu. Cơ sở dữ liệu quan hệ có thể được lưu trữ bằng SQL Data Services, là một dịch vụ riêng biệt.

Ba phần chính của dịch vụ là -

 • Những cái bàn
 • Thực thể
 • Tính chất

Ví dụ: nếu 'Sách' là một thực thể, các thuộc tính của nó sẽ là Id, Tên sách, Nhà xuất bản, Tác giả, v.v. Bảng sẽ được tạo cho một tập hợp các thực thể. Có thể có 252 thuộc tính tùy chỉnh và 3 thuộc tính hệ thống. Một thực thể sẽ luôn có các thuộc tính hệ thống là PartitionKey, RowKey và Timestamp. Dấu thời gian là do hệ thống tạo ra nhưng bạn sẽ phải chỉ định PartitionKey và RowKey trong khi chèn dữ liệu vào bảng. Ví dụ dưới đây sẽ làm rõ hơn. Tên bảng và tên Thuộc tính có phân biệt chữ hoa chữ thường và luôn phải cân nhắc khi tạo bảng.

Cách quản lý bảng bằng PowerShell

Bước 1 - Tải xuống và cài đặt Windows PowerShell như đã thảo luận trước đây trong hướng dẫn.

Bước 2 - Nhấp chuột phải vào 'Windows PowerShell', chọn 'Pin to Taskbar' để ghim nó trên thanh tác vụ của máy tính.

Bước 3 - Chọn 'Chạy ISE với tư cách Quản trị viên'.

Tạo bảng

Bước 1 - Sao chép các lệnh sau và dán vào màn hình. Thay thế văn bản được đánh dấu bằng tài khoản của bạn.

Bước 2 - Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

$StorageAccountName = "mystorageaccount" 
$StorageAccountKey = "mystoragekey" 
$Ctx = New-AzureStorageContext $StorageAccountName - StorageAccountKey 
$StorageAccountKey

Bước 3 - Tạo một bảng mới.

$tabName = "Mytablename" 
New-AzureStorageTable Name $tabName Context $Ctx 

Hình ảnh sau đây cho thấy một bảng đang được tạo với tên "book".

Tạo bảng

Bạn có thể thấy rằng kết quả là nó đã đưa ra điểm cuối như sau.

https://tutorialspoint.table.core.windows.net/Book

Tương tự, bạn có thể truy xuất, xóa và chèn dữ liệu vào bảng bằng các lệnh đặt trước trong PowerShell.

Truy xuất bảng

$tabName = "Book" 
Get-AzureStorageTable Name $tabName Context $Ctx

Xóa bảng

$tabName = "Book"
Remove-AzureStorageTable Name $tabName Context $Ctx

Chèn các hàng vào Bảng

function Add-Entity() { 
  [CmdletBinding()] 
	
  param( 
   $table, 
   [String]$partitionKey, 
   [String]$rowKey, 
   [String]$title, 
   [Int]$id, 
   [String]$publisher, 
   [String]$author 
  ) 
  
  $entity = New-Object -TypeName Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.DynamicTableEntity 
   -ArgumentList $partitionKey, $rowKey 
		
  $entity.Properties.Add("Title", $title) 
  $entity.Properties.Add("ID", $id) 
  $entity.Properties.Add("Publisher", $publisher) 
  $entity.Properties.Add("Author", $author) 
  
  
  $result = $table.CloudTable.Execute(
   [Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.TableOperation]
   ::Insert($entity)) 
}
 
$StorageAccountName = "tutorialspoint" 
$StorageAccountKey = Get-AzureStorageKey -StorageAccountName $StorageAccountName 
$Ctx = New-AzureStorageContext $StorageAccountName - StorageAccountKey 
  $StorageAccountKey.Primary 

$TableName = "Book"
 
$table = Get-AzureStorageTable Name $TableName -Context $Ctx -ErrorAction Ignore 
 
#Add multiple entities to a table. 
Add-Entity -Table $table -PartitionKey Partition1 -RowKey Row1 -Title .Net -Id 1
  -Publisher abc -Author abc 
Add-Entity -Table $table -PartitionKey Partition2 -RowKey Row2 -Title JAVA -Id 2 
  -Publisher abc -Author abc 
Add-Entity -Table $table -PartitionKey Partition3 -RowKey Row3 -Title PHP -Id 3
  -Publisher xyz -Author xyz 
Add-Entity -Table $table -PartitionKey Partition4 -RowKey Row4 -Title SQL -Id 4 
  -Publisher xyz -Author xyz

Truy xuất dữ liệu bảng

$StorageAccountName = "tutorialspoint" 
$StorageAccountKey = Get-AzureStorageKey - StorageAccountName $StorageAccountName 
$Ctx = New-AzureStorageContext StorageAccountName $StorageAccountName -
  StorageAccountKey $StorageAccountKey.Primary; 

$TableName = "Book"
 
#Get a reference to a table. 
$table = Get-AzureStorageTable Name $TableName -Context $Ctx 

#Create a table query. 
$query = New-Object Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.TableQuery

#Define columns to select. 
$list = New-Object System.Collections.Generic.List[string] 
$list.Add("RowKey") 
$list.Add("ID") 
$list.Add("Title") 
$list.Add("Publisher") 
$list.Add("Author")
 
#Set query details. 
$query.FilterString = "ID gt 0" 
$query.SelectColumns = $list 
$query.TakeCount = 20
 
#Execute the query. 
$entities = $table.CloudTable.ExecuteQuery($query)

#Display entity properties with the table format. 

$entities | Format-Table PartitionKey, RowKey, @{ Label = "Title"; 
Expression={$_.Properties["Title"].StringValue}}, @{ Label = "ID"; 
Expression={$_.Properties[“ID”].Int32Value}}, @{ Label = "Publisher"; 
Expression={$_.Properties[“Publisher”].StringValue}}, @{ Label = "Author"; 
Expression={$_.Properties[“Author”].StringValue}} -AutoSize 

Đầu ra sẽ như trong hình sau.

Bảng khôi phục

Xóa hàng khỏi bảng

$StorageAccountName = "tutorialspoint" 
 
$StorageAccountKey = Get-AzureStorageKey - StorageAccountName $StorageAccountName 
$Ctx = New-AzureStorageContext StorageAccountName $StorageAccountName - 
  StorageAccountKey $StorageAccountKey.Primary 

#Retrieve the table. 
$TableName = "Book" 
$table = Get-AzureStorageTable -Name $TableName -Context $Ctx -ErrorAction 
Ignore 

#If the table exists, start deleting its entities. 
if ($table -ne $null) { 
  #Together the PartitionKey and RowKey uniquely identify every  
  #entity within a table.
	
  $tableResult = $table.CloudTable.Execute(
   [Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.TableOperation] 
   ::Retrieve(“Partition1”, "Row1")) 
		
  $entity = $tableResult.Result;
	
  if ($entity -ne $null) {
   $table.CloudTable.Execute(
     [Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.TableOperation] 
     ::Delete($entity)) 
  } 
}

Tập lệnh trên sẽ xóa hàng đầu tiên khỏi bảng, như bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã chỉ định Partition1 và Row1 trong tập lệnh. Sau khi thực hiện xong việc xóa hàng, bạn có thể kiểm tra kết quả bằng cách chạy tập lệnh để truy xuất hàng. Ở đó bạn sẽ thấy rằng hàng đầu tiên bị xóa.

Trong khi chạy các lệnh này, hãy đảm bảo rằng bạn đã thay thế tên tài khoản bằng tên tài khoản của mình, khóa tài khoản bằng khóa tài khoản của bạn.

Cách quản lý bảng bằng Azure Storage Explorer

Bước 1 - Đăng nhập vào tài khoản Azure của bạn và chuyển đến tài khoản lưu trữ của bạn.

Bước 2 - Nhấp vào liên kết 'Trình khám phá bộ nhớ' như được hiển thị trong vòng tròn màu tím trong hình ảnh sau đây.

Trình khám phá lưu trữ

Bước 3 - Chọn 'Azure Storage Explorer for Windows' từ danh sách. Nó là một công cụ miễn phí mà bạn có thể tải xuống và cài đặt trên máy tính của mình.

Bước 4 - Chạy chương trình này trên máy tính của bạn và nhấp vào nút 'Thêm tài khoản' ở trên cùng.

Bước 5 - Nhập 'Tên tài khoản lưu trữ' và 'Khóa tài khoản lưu trữ' và nhấp vào 'Kiểm tra quyền truy cập. Các nút được bao quanh trong hình ảnh sau.

Tên tài khoản lưu trữ

Bước 6 - Nếu bạn đã có bất kỳ bảng nào trong bộ nhớ, bạn sẽ thấy trong bảng điều khiển bên trái bên dưới 'Bảng'. Bạn có thể xem các hàng bằng cách nhấp vào chúng.

Tạo bảng

Bước 1 - Nhấp vào 'Mới' và nhập tên bảng như trong hình sau.

Tạo bảng mới

Chèn hàng vào bảng

Bước 1 - Nhấp vào 'Mới'.

Bước 2 - Nhập Tên trường.

Bước 3 - Chọn loại dữ liệu từ menu thả xuống và nhập giá trị trường.

Chọn dữ liệu từ menu thả xuống

Bước 4 - Để xem các hàng đã tạo, hãy nhấp vào tên bảng trong bảng điều khiển bên trái.

Azure Storage Explorer là giao diện rất cơ bản và dễ dàng để quản lý các bảng. Bạn có thể dễ dàng tạo, xóa, tải lên và tải xuống các bảng bằng giao diện này. Điều này làm cho các tác vụ trở nên rất dễ dàng đối với các nhà phát triển so với việc viết các đoạn mã dài trong Windows PowerShell.

Trang trước Trang sau