SayWhat

Kỹ năng : Phần Nói, Lưu loát Điền vào chỗ trống trước các phần của bài phát biểu để hoàn thành một câu chuyện Mad Libs ngớ ngẩn.