Kỹ năng : Tiền tố, hậu tố, từ ghép, đại từ, tính từ, trạng từ, giới từ. Bắt người lái xe cho thấy loại từ được chọn làm luật.