Kỹ năng: Nhận biết số, cộng, trừ, nhân, chia. Nhấp vào khối có câu trả lời chính xác cho các dữ kiện toán học.